Hier zijn wij trots op
1. vernieuwend onderwijs
2. welbevinden en betrokkenheid
3. onderwijs op maat
'Wij bieden 
vernieuwend
onderwijs'
Welkom bij onze school

Sinds januari 2021 hebben we een nieuw gebouw. Klik hier om een virtueel kijkje te nemen. Op vimeo is ook een filmpje te vinden: De Stater - Promotiefilm

Wij geloven erin dat kinderen en de maatschappelijke veranderingen vragen om ander onderwijs.

Op De Bataaf wordt lesgegeven in een open, veilige, uitnodigende en warme sfeer. Onze leerlingen worden in overeenstemming met hun mogelijkheden begeleid en ondersteund in hun persoonlijke ontwikkeling en hun individuele onderwijsloopbaan.

Samenwerken en omgaan met verschillen tussen kinderen vinden wij belangrijk. Met ons onderwijs leggen we een goede basis voor het vervolgonderwijs en bereiden we de leerlingen voor op deelname aan de samenleving.

Op De Bataaf:

 • werken we in units, waarbij kinderen van verschillende leeftijden gedurende de dag met en tussen elkaar (samen)werken en leren; doen we recht aan verschillen tussen de kinderen binnen de heterogeen samengestelde groepen door gedifferentieerd te werken, waarbij we uitgaan van leer- en ontwikkelingslijnen;
 • werken we coöperatief, waarbij het draait om interactie en samenwerking tussen leerkracht en kinderen en vooral tussen kinderen onderling. Door samen te werken wordt ieder kind individueel sterker;
 • leren we de kinderen zelfstandig te werken, zowel individueel als in groepjes. De kinderen leren daarbij van en met elkaar; is er volop aandacht voor de specifieke behoeften van ieder kind. Wanneer er aandacht is voor samenwerking tussen kinderen en leerkrachten, worden kinderen gemotiveerd om te willen leren en zelf te onderzoeken;
 • is er sprake van wederzijdse betrokkenheid, door goed te communiceren met ouders en verzorgers van de leerlingen. Wij betrekken hen optimaal bij de activiteiten en de ontwikkelingen op school.
De grote betrokkenheid en de aandacht voor het samenwerken maken ons uniek!

leerlingenzorg
schoolgids
kalender
medicatie-verstrekking
Ons team

Op onze school heeft u te maken met een directie, een administratief medewerkster, drie onderwijsassistenten, een IB-er en groepsleerkrachten. Zij kunnen fulltime of parttime werken. Naast het lesgeven in de groepen vervullen sommige groepsleerkrachten ook andere taken binnen het onderwijs. U kunt dan denken aan taken op het gebied van ICT of taken als teamleider. Meer informatie

Schooltijden

maandag 8.30u - 14.00u
dinsdag 8.30u - 14.00u
woensdag 8.30u - 14.00u
donderdag 8.30u - 14.00u
vrijdag 8.30u - 14.00u
De jongste kleuters van unit 1 zijn op de woensdagen vrij.

Verlof

U kunt verlof voor bijzondere omstandigheden aanvragen voor uw kind(eren). Bijvoorbeeld voor een huwelijk of begrafenis van familie. Meer informatie

Dit doet u door dit formulier in te vullen.

Nieuwe leerlingen

Voor het inschrijven van uw kind kunt u een afspraak maken voor een nadere kennismaking op school. Tevens krijgt u zo de gelegenheid om de school te bekijken en vragen te stellen. De directeur zal u ook het inschrijfformulier geven.

Meer informatie...
Scholen op de kaart

Op Scholen op de kaart van Vensters staan de gegevens van de school. De school geeft tevens toelichting op die gegevens.

Meer informatie...
Medezeggenschapsraad

Inspraak van ouders en leraren is een wettelijk recht. Binnen de school is er dan ook een Medezeggenschapsraad (vergelijkbaar met een ondernemingsraad binnen een bedrijf), bestaande uit een oudergeleding en een personeelsgeleding.

Meer informatie...
Oudervereniging

Naast de reguliere lessen op school, vinden er ook allerlei activiteiten plaats die net zo belangrijk zijn voor de ontwikkeling van onze kinderen en bijdragen aan het plezier dat kinderen, maar ook ouders en leerkrachten, beleven aan school.

Meer informatie...
Vertrouwenspersoon

In een veilige school is geen plaats voor (seksuele) intimidatie, pestgedrag en agressiviteit. Is dit onverhoopt het geval en kan of wil het slachtoffer of diens ouders/verzorgers niet bij de groepsleerkracht terecht, dan kan er contact opgenomen worden met de hiervoor aanwezige én opgeleide contactpersonen van de school.

Meer informatie...

Externe partners

Wij werken samen met: 

 • Tweemonds
 • Kentalis
 • RT-perspectief
 • Opdidakt
 • Logopediepraktijk Tiel
 • KDV/BSO KaKa
 • Sportfriends
privacy protocol
klachten-regeling
sociaal veiligheids-beleid
sponsorbeleid