Co÷peratief leren. 
Co÷peratief Leren is een manier van onderwijzen waarbij het er om gaat dat:
 Ě    zoveel mogelijk leerlingen tegelijkertijd actief aan het leren zijn,
 Ě    er wordt geleerd op basis van interactie,
 Ě    de betrokkenheid van de leerlingen hoog is,
 Ě    er gericht kansen worden gecreŰerd voor leersucces voor alle leerlingen.
In de uitwerking van Co÷peratief Leren door Dr. Spencer Kagan staat centraal: het integreren van deze werkwijze in het gebruikelijke onderwijsprogramma met de op de school aanwezige methodes. (Dit in tegenstelling tot benaderingen waarbij het Co÷peratief Leren een extraatje wordt bovenop het gewone lesprogramma). In het Co÷peratief Leren is een opbouw opgenomen van speciale activiteiten die sociale vaardigheden bij kinderen ontwikkelen. Ook daarbij gaat het niet om een extra programma, maar om werkvormen die in de gebruikelijke vakken eenvoudig op te nemen zijn. Zo ontstaat een be´nvloeding van sociale vaardigheden Ún sociaal gedrag direct in het gewone schoolleven.
 
Co÷peratief leren is groepswerk waarbij de kinderen echt samen werken en leren. Met 'echt' bedoelen we dat de leerlingen als groepsleden op elkaar betrokken zijn en van elkaar afhankelijk zijn om een goed resultaat te behalen. Samenwerkend leren is een werkvorm die een gelijkwaardige plaats verdient naast individuele en klassikale werkvormen. Het is een werkvorm die in alle groepen gehanteerd kan worden.
De basiskenmerken van Co÷peratief leren
 1. Positieve wederzijdse afhankelijkheid                                                  
De leerlingen hebben elkaar nodig; samen bereik je meer dan alleen.
 2. Individuele verantwoordelijkheid                                                          
Iedere leerling levert een zichtbare bijdrage; is aanspreekbaar op groepsactiviteit.
 3.  Directe interactie                                                                                    
Weinig wachttijd; veel leerlingen zijn tegelijkertijd aan de beurt.
 4.  Samenwerkingsvaardigheden                                                               
Leerling leren samenwerkingsvaardigheden.
 5.  Evaluatie van het groepsproces                                                            
Altijd een nabespreking met de leerlingen over groepsproces en ľproduct.
  
Hieruit voortvloeiend noemen we ook graag de volgende aspecten:
Betrokkenheid: kinderen in een groepje voelen zich betrokken bij het werk en bij de groepsgenoten.
Verantwoordelijkheid: de kinderen zijn en voelen zich verantwoordelijk voor zowel hun eigen werk als dat van hun groepsgenoten.
Hulpvaardigheid: kinderen zijn bereid en in staat elkaar, wanneer dat nodig is, elkaar te helpen.
Zelfstandigheid: groepjes kinderen werken zelfstandig aan een taak zonder de hulp van een leerkracht in te roepen.
 
Het belang van co÷peratief leren
Waarom is het belangrijk dat kinderen leren samenwerken?
Samenwerken levert een bijdrage aan de ontwikkeling van een kind. Zowel de verstandelijke als sociale ontwikkeling wordt gestimuleerd, wanneer kinderen samenwerken.
Bij het samenwerken speelt taal een belangrijke rol. Actief gebruik van taal is nodig om kennis en begrip te laten ontstaan. Het denkproces van de helper wordt gestimuleerd, omdat deze zijn gedachtegang duidelijk onder woorden moet brengen en structureren.
Naast de verstandelijke ontwikkeling bevordert samenwerken ook de sociale ontwikkeling. Gedurende de basisschoolperiode breiden de sociale vaardigheden van kinderen zich geleidelijk uit en vindt ook een verfijning plaats. Door de leerlingen op school de gelegenheid te bieden samen te werken, wordt de ontwikkeling van sociale vaardigheden en sociaal inzicht gestimuleerd.
Samenwerken is een vaardigheid die van groot belang is om goed te functioneren in het maatschappelijk leven. Het is een vaardigheid die in het algemeen zeer gewaardeerd wordt. Goed draaiende organisaties, of het nu een gezin, een bedrijf of een toneelvereniging is, zijn afhankelijk van mensen die goed kunnen samenwerken aan een gemeenschappelijk doel.
 
In bijna alle advertenties voor vervulling van vacatures wordt van de kandidaten verwacht dat ze beschikken over samenwerkingskwaliteiten. Blijkbaar vinden we het van belang dat mensen in teamverband kunnen werken aan een gezamenlijke taakstelling. Als we onze pedagogische opdracht als leerkracht en school serieus nemen, dienen we er voor te zorgen dat we leerlingen helpen om zich voor te bereiden op een volwaardige deelname aan de samenleving. Het is ook belangrijk dat wij als school aandacht schenken aan de ontwikkeling van sociale en communicatieve vaardigheden. Co÷peratie leren bevordert daarnaast het pedagogisch klimaat in de klas. We proberen via co÷peratief leren te bevorderen dat kinderen respectvol omgaan met elkaar, elkaar helpen en elkaar waarderen voor hun inbreng.  Co÷peratief leren is niet een heel andere aanpak van lesgeven, maar kan ge´ntegreerd worden in bestaande instructiemodellen. Het model van directe instructie waarbij de leerkracht de leeractiviteiten van de leerling ondersteunt en in een gewenste richting stuurt, is een model dat ook op onze school wordt gebruikt. Het co÷peratieve leren kan daarin een plaats krijgen. Het directe instructiemoment kent een aantal fasen:
 1. terugblik,
 2. presentatie,
 3. begeleidende inoefening,
 4. zelfstandige verwerking,
 5. terugkoppeling,
 6. periodieke terugblik. 
 Meer informatie is te vinden op:
                    https://webserver.kempel.nl/kennisobjecten/KO%20HdK%20CL/intro-1.html